Zhang Sizhi


Zhang Sizhi is Pu Zhiqiang’s defense lawyer.
Articles by Zhang Sizhi
PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images
PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images